Học phí

● Dài hạn
(Phần 1 năm) * Có thể theo học dài nhất 2 năm
Phí tuyển chọn Tiền nhập học Tiền học phí Tổng cộng
20,000 yên 70,000 yên 700,000 yên 790,000 yên

・Số Tiền ghi trên bao gồm cả thuế tiêu dùng.
・Có thể trả nửa năm một.
・Tiền bồi thường tai hoạ học sinh trường tiếng Nhật (Bảo hiểm học sinh) hàng năm 10,000 yên được tính riêng.
・Tiền sách giáo khoa và phí quản lí 1 năm 20,000 yên/năm được thu riêng.
・Tiền phí thiết bị, phí hoạt động ngoại khoá đã nằm trong tiền học phí.
・Phí dụng đã đóng sẽ không thể lấy lại.

● Ngắn hạn

(3 tháng)
Tiền nhập học 30,000 yên (Trường hợp có người bảo lãnh tại Nhật Bản sẽ được miễn giảm. ※ Kể cả không phải quốc tịch Nhật).
Tiền học phí: 155,000 yên.

・Khoản tiền ghi trên đã bao gồm thuế tiêu dùng.
・Chưa bao gồm phí hoạt động ngoại khoá.
・Phí dụng đã đóng sẽ không thể lấy lại.

(1 tháng)
Tiền nhập học 10,000 yên (Trường hợp có người bảo lãnh tại Nhật Bản sẽ được miễn giảm. ※ Kể cả không phải quốc tịch Nhật).
Tiền học phí: 55,000 yên.

・Khoản tiền ghi trên đã bao gồm thuế tiêu dùng.
・Chưa bao gồm phí hoạt động ngoại khoá.
・Phí dụng đã đóng sẽ không thể lấy lại.