Ngày 1 tháng 8 năm 2017 nhà trường theo các tiêu chuẩn mới cho các trường học đăng ký thông báo phụ lục 1-1